Ochrana osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov
Používanie webstránky easeurope.sk nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov.

Použitie osobných údajov
Poskytnuté e-mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu webstránkyeaseurope.sk  so svojimi návštevníkmi. Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám.

Rozšírenie osobných údajov
V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ webstránkyeaseurope.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, potrebných na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o užívateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté. EAS Europe s.r.o. si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie.
Akékoľvek informácie, ktoré užívateľ webstránky easeurope.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby webstránkou easeurope.sk , sú chránené podľa pravidiel tohoto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.

Práva užívateľa stránky

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou e-mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácií o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje.