Pravidlá používania

Copyright
Copyright © EAS Europe s.r.o. 2006.
Všetky texty, obrázky, súbory a akékoľvek informácie uverejnené na týchto stránkach sú vlastníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. a všetky tu zverejnené dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto stránke alebo akýchkoľvek jeho súčasti je možné až po získaní písomného súhlasu autora. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na Vašich stránkach. Autori nezodpovedajú za akékoľvek možné následky, ktoré môžu byť spôsobené prezeraním týchto stránok.

Pravidlá používania
easeurope.sk je prístupný všetkým uživateľom siete internet BEZPLATNE.
Je zakázane spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu webstránky easeurope.sk. Webstránky easeurope.sk môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a uživateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa projektu! Z tohoto pravidla je stanovená výnimka, kedy je uživatel oprávnený bezplatne zverejniť ikonku, logo alebo banner webstránky easeurope.sk ako aj odkaz na webové stránky easeurope.sk s adresou "www.easeurope.sk".

Záruky
Každý užívateľ vstupuje na webstránku easeurope.sk a používa ju na vlastné riziko. Webstránka easeurope.sk neodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním webstránky easeurope.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti webstránky easeurope.sk. Prevádzkovateľ webstránky easeurope.sk nezodpovedá za výšku Vášho telefónneho účtu!
EAS Europe s.r.o. nezodpovedá a ani neručí za pravdivosť, obsah a formu reklamy, uverejnenej na webstránkach EAS Europe s.r.o.  a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na webstránke easeurope.sk. EAS Europe s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť zadávateľovi inzercie prijať jeho inzerciu, pokiaľ je v rozpore s našimi morálnymi a etickými názormi.